Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/133/2021

(FO) Kedzuchová Anna (08.11.1953)

Karola Kuzmányho 29 , 06001 Kežmarok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
17.06.2021
Zverejnený v OV č.:
116/2021
Dlžník:
Kedzuchová Anna IČO 08.11.1953, , Karola Kuzmányho 29, 06001 Kežmarok,
Správca:
, Budovateľská 38, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
3OdK/133/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/133/2021 S1689
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca  dlžníka Anna Kedzuchová, nar. 08.11.1953, Karola Kuzmányho 29, 060 01 Kežmarok, týmto v súlade s § 32 ods. 7písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Číslo účtu – IBAN SK51 8330 0000 0021 0184 9010 a je vedený vo Fio banke, a.s.. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka