Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
17.06.2021
Zverejnený v OV č.:
116/2021
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii " IČO 36817732, , Klariská 7 , 81103 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 82105 Bratislava,
Spisová značka súdu:
2K/61/2011
Spisová značka správcu:
2K/61/2011 S1639
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Insolvency k.s., správca úpadcu K - DAMAS s.r.o., so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732 podľa § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať 06.07.2021 o 11:00 hod. v kancelárii správcu na Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava (1. poschodie) s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Voľba zástupcu veriteľov

3. Záver

Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby originál aktuálneho výpisu z Obchodného registra (prípadne iného registra, ak sa nezapisujú do Obchodného registra) spolu s platným dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.