Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/110/2021

(FO) Mendel Ľuboš (09.05.1979)

Ružičková 566, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.06.2021
Zverejnený v OV č.:
120/2021
Dlžník:
Mendel Ľuboš IČO 09.05.1979, , Ružičková 566 / 3, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Piaristická 276/46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/110/2021
Spisová značka správcu:
38OdK/110/2021 S1707
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca dlžníka: Ľuboš Mendel, nar. 09.05.1979, trvale bytom Ružičková 566/3, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, podnikajúci pod obchodným menom Ľuboš Mendel s miestom podnikania Ružičková 566/3, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, IČO 44 454 104, podnikajúci pod obchodným menom Ľuboš Mendel s miestom podnikania Ružičková 566/3, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, IČO 44 454 104, v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK18 8330 0000 0026 0175 4333; variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 028; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

JUDr. Juraj Macík, správca