(PO) R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", IČO 00168084

Čerenčianska cesta 27, 97980 Rimavská Sobota

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87 BANSK...
Dátum zverejnenia:
25.06.2021
Zverejnený v OV č.:
122/2021
Krajský súd v Banskej Bystrici
39K/45/2005, R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v konkurze" , IČO: 00168084, Čerenčianska cesta 27, Rimavská Sobota,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87  BANSKÁ  BYSTRICA 1

oddelenie obchodného súdnictva

U p o v e d o m e n i e

o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty

a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty

 

V konkurznej veci úpadcu: R I M A V A N , chemické výrobné družstvo „v konkurze“, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota, IČO: 00 168 084,

sp. zn.:  39K/45/2005,

správca konkurznej podstaty: JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina.

 

            Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov (ďalej len „konečná správa“) zo dňa 18. júna 2021, doručenú súdu dňa 19. júna 2021.

 

            Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 2. júla 2021.

 

Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola správa vyvesená na úradnej tabuli súdu, podať proti nej námietky na tunajší súd (ust. § 29  ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov).

                   Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (ust. § 97 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

 

V Banskej Bystrici dňa 23. júna 2021.

 

                                                                                  JUDr. Miroslava Púchovská

                                                                                                s u d k y ň a