Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 2R/1/2020

(PO) DIAMON, s.r.o., IČO 36478628

Scherffelova 53/3017, 05801 Poprad

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
30.06.2021
Zverejnený v OV č.:
125/2021
Dlžník:
DIAMON, s.r.o. IČO 36478628, , Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2R/1/2020
Spisová značka správcu:
2R/1/2020 S1971
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oznámenie o zavedení dozornej správy

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01  Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Dozorný správca) týmto v súlade s ust. § 163 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného plánu dlžníka DIAMON, s.r.o., so sídlom Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad, IČO 36 478 628 (ďalej aj len ako Dlžník), ktorý bol potvrdený uznesením Okresného súdu Prešov vydaným v konaní vedenom pod sp. zn. 2R/1/2020 zo dňa 26.04.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 83/2021 zo dňa 03.05.2021, sa nad Dlžníkom zavádza dozorná správa.

V súlade s dikciou ust. § 163 ods. 1 ZoKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia Dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia reštrukturalizačného plánu Dlžníka zverejnením Oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia Dozorného správcu zanikajú taktiež vyhlásením konkurzu na majetok Dlžníka.

Právnymi úkonmi Dlžníka, ktoré podľa záväznej časti reštrukturalizačného plánu majú počas zavedenej dozornej správy podliehať súhlasu Dozorného správcu sú

 • založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
 • nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;
 • prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Dlžníka zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;
 • uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
 • vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Dlžníka alebo k vzniku ručiteľského záväzku Dlžníka;
 • zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
 • vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Dlžník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
 • vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené záujmy veriteľa alebo veriteľov Dlžníka na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok;
 • akékoľvek plnenie peňažného záväzku Dlžníka v hodnote prevyšujúcej 25.000,00 Eur alebo viacerých peňažných záväzkov Dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 75.000,00 Eur v priebehu šiestich (6) mesiacov, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov vyplývajúcich z právneho úkonu schváleného správcom v rámci reštrukturalizácie Dlžníka;
 • uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 30.000,00 Eur;
 • uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako 9 mesiacov;
 • pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom;
 • pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom v rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo nepeňažných nárokov zamestnanca voči Dlžníkovi po skončení pracovného pomeru;
 • vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych úkonov, na základe ktorých by Dlžníkovi vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom;
 • plnenie peňažných záväzkov Dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;
 • každý právny úkon medzi Dlžníkom a jeho spriaznenými osobami alebo medzi Dlžníkom a spriaznenými osobami veriteľov Dlžníka.

Dlžník je povinný bezodkladne informovať Dozorného správcu a veriteľský výbor o všetkých podstatných skutočnostiach právnej, obchodnej, finančnej alebo inej ekonomickej povahy, ktoré bránia alebo môžu brániť alebo môžu ohroziť riadne plnenie reštrukturalizačného plánu. Dlžník je taktiež povinný bezodkladne informovať Dozorného správcu o splnení a/alebo čiastočnom plnení peňažných záväzkov Dlžníka voči veriteľom vyplývajúcich zo záväznej časti reštrukturalizačného plánu; skutočnosť, že došlo k plneniu záväzku vyplývajúceho zo záväznej časti reštrukturalizačného plánu je Dlžník povinný v právnej praxi obvyklým alebo iným hodnoverným spôsobom preukázať (predovšetkým výpisom z bankového účtu alebo iným bežným spôsobom).

Dlžník je povinný zasielať Dozornému správcovi výpis z bankového účtu Dlžníka a tiež účtovnú hlavnú knihu za každý kalendárny mesiac, počas ktorého trvá dozorná správa.

V záväznej časti reštrukturalizačného plánu neboli určené ďalšie skutočnosti, ktoré majú byť zverejnené v tomto oznámení o zavedení dozornej správy.

Poučenie

Ak Dlžník urobí bez súhlasu Dozorného správcu úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením reštrukturalizačného plánu bol na majetok Dlžníka vyhlásený konkurz (ust. § 163 ods. 3 posledná veta ZoKR).

V Banskej Bystrici, dňa 24.06.2021.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

dozorný správca dlžníka

DIAMON, s.r.o.

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár