(FOP) Jaroslav Čonka - FY Zámočníctvo - kovo, IČO 34898832

Boženy Nemcovej 31, 09301 Vranov nad Topľou

Predaj majetku správca
Dátum zverejnenia:
01.07.2021
Zverejnený v OV č.:
126/2021
Správca:
JUDr. Jozef , advokát , Letná 40, 040 01 Košice ,
Dlžník/Úpadca:
Jaroslav Čonka IČO 34898832, , Boženy Němcovej 1147, 093 01 Vranov nad Topľou,
Druh:
Predaj majetku správca
Text:

Ponuka na odpredaj majetku úpadcu v konkurznom konaní 7K/269/2005

nehnuteľný majetok:  Poľnohospodárska pôda, parcela registra „E“ parcelné číslo 963/2, k.ú. Čemerné, Obec: Vranov nad Topľou , druh pozemku: orná pôda o výmere 49436 m2, evidovaná  na LV č. 1486, mimo zastavaného územia obce.


Ponuky doručte na adresu Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice, v uzatvorenej obálke označenej sp. Zn: 7K 269/2005 a slovami:

ponuka - konkurz - neotvárať v lehote najneskôr do 10 dní od zverejnenia ponuky v tlači.

Znalecký posudok s ocenením predávanej nehnuteľnosti sa nachádza v kancelárii správcu a záujemcovia budú s ním na požiadanie  oboznámení. Jedná sa o prvé kolo predaja a ponuky musia byť minimálne vo výške 100% znalcom určenej ceny.

JUDr. Jozef Mižák, Letná č.40, 040 01 Košice, 0905 420 246, email: jmizak@bridy.sk