(PO) NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31344551

ul. Hattalu 2053, 02601 Dolný Kubín

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87 BANSK...
Dátum zverejnenia:
02.07.2021
Zverejnený v OV č.:
127/2021
Krajský súd v Banskej Bystrici
36K/77/2000, NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 31344551, Ul. Hattalu 2053 , Dolný Kubín ,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87  BANSKÁ  BYSTRICA 1

oddelenie obchodného súdnictva

 

U p o v e d o m e n i e

o prepracovanej konečnej správe o speňažení majetku z podstaty

a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty

 

V konkurznej veci úpadcu: NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným,

Ul. Hattalu 2053, 0261 Dolný Kubín, IČO: 31 344 551, sp. zn.:  36K/77/2000–2477,

správkyňa konkurznej podstaty: JUDr. Ivica Firstová, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín.

 

            Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správkyňa konkurznej podstaty predložila súdu prepracovanú konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov (ďalej len „prepracovaná konečná správa“) zo dňa 27. mája 2021,  doručenú súdu dňa 1. júna 2021.

            Prepracovaná konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 7. júla 2021.  

Vzhľadom na veľký rozsah dokladov priložených správkyňou k prepracovanej konečnej správe, budú tieto veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v informačnom centre tunajšieho súdu v úradných hodinách: pondelok až štvrtok od 8.00 h do 12.00 h, od 12.30 h. do 15.00 h., piatok od 8.00 h do 12.00 h, od 12.30 h. do 14.00 h.

 

Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola správa vyvesená na úradnej tabuli súdu, podať proti nej námietky na tunajší súd (ust. § 29  ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov).

                   Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (ust. § 97 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

 

V Banskej Bystrici dňa  30. júna 2021.

                                                                                   JUDr. Marián  Blaha

                                                                                               s u d c a