(PO) Lýdia-Jovsa, spol. s r.o., IČO 31725121

Jovsa 267, 07232 Jovsa

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
07.07.2021
Zverejnený v OV č.:
129/2021
Krajský súd v Košiciach
4K/78/2005, Lýdia-Jovsa, spol. s r.o., IČO: 31725121, Jovsa 267, Jovsa, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                            ECLI:SK:KSKE:2021:7005203690.4                               

                                                                                                                   Sp. zn.: 4K/78/2005 -

                                                                                                                        IČS:  7005203690                               

                                                                              UZNESENIE

 

            Krajský  súd  v  Košiciach v konkurznej veci  úpadcu: Lýdia-  Jovsa, spol. s r.o., Jovsa 267, IČO: 31 725 121, takto

 

                                                                             r o z h o d o l :

 

            Z r u š u j e   konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Lýdia-  Jovsa, spol. s r.o., Jovsa 267, IČO: 31 725 121.

 

            Z b a v u j e  JUDr. Jozefa Tarabčáka, advokáta, Hlavná 13, Prešov, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 

V Košiciach dňa 1. júla 2021

 

                                                                                                         JUDr. Zdenka Kohútová

                                                                                                              predsedníčka senátu

 

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Patakiová