(PO) HanSpa Medica, spol. s r.o., IČO 44946911

Robotnícka 57/19, 90501 Senica

č.k.: 23K/31/2015 - 639 IČS: 2115224609 O Z N A M Okr...
Dátum vydania:
28.06.2021
Dátum zverejnenia:
07.07.2021
Zverejnený v OV č.:
129/2021
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
23K/31/2015
ICS:
2115224609
Vydal:
JUDr. Vincent Szabó
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
HanSpa Medica IČO 44946911, , Robotnícka 57/19, 90501 Senica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
HanSpa Medica IČO 44946911, , Robotnícka 57/19, 90501 Senica, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
č.k.: 23K/31/2015 - 639 IČS: 2115224609 O Z N A M Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HanSpa Medica, spol. s.r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44 946 911, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24312 /T správcom ktorého je: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, uznesením č.k.: 23K/31/2015 - 482 zo dňa 14.11.2018, zverejneným v OV dňa 22.11.2018, výrokom I. zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok predpokladov na konkurz. Uznesenie nadobudlo vo výroku I. právoplatnosť dňa 11.06.2019 a to v spojení s uznesením KS v Bratislave čk.: 1CoKR/11/2019 - 598 zo dňa 14.05.2019, zverejneným v OV dňa 10.06.2019. V Trnave, dňa 28.06.2021 JUDr. Katarína Poláková vyššia súdna úradníčka