Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/305/2018

(FO) Síkelová Ľubomíra (03.08.1971)

Bystrická 76/4 , 01501 Rajec

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
08.07.2021
Zverejnený v OV č.:
130/2021
Dlžník:
Síkelová Ľubomíra IČO 03.08.1971, , Bystrická 76/4, 01501 Rajec,
Správca:
JUDr. Tatiana Šumichrastová , Jesenského 29, 03601 Martin,
Spisová značka súdu:
8OdK/305/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/305/2018 S548
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka: Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická 76/4, 015 01 Rajec podľa § 167j ZKR

Uznesením Okresného súdu Žilina, č. k. 8OdK/305/2018 zo dňa 02.01.2019, zverejnenom v Obchodnom vestníku OV č.6/2019 dňa 09.01.2019 bol vyhlásený konkurz na: Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická 76/4, 015 01 Rajec. Do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, S548.

 

JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca Dlžníka: Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická 76/4, 015 01 Rajec  (ďalej len „ Dlžník“) zapisuje   majetok patriaci do konkurznej podstaty Dlžníka - všeobecná podstata - v súlade s § 167j ZKR:

 

Pozemky vedené Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor, obec Lietavská Svinná - Babkov, katastrálne územie  800 376 Babkov, zapísané na LV a to:

 

         LV č. 215, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „C“:

par. č. 594 o výmere 1088 m2, záhrada,

spoluvlastnícky podiel: 1/1

súpisová hodnota: 5440,00 Eur

 

LV č. 468 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

par. č. 725 o výmere 4 672 m2, orná pôda,

spoluvlastnícky podiel: 1/24

súpisová hodnota: 194,66 Eur

 

LV č. 442 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

par. č. 467/1 o výmere 1791 m2, orná pôda,

par. č. 467/4 o výmere 626 m2, trvalý trávny porast,

par. č. 467/11 o výmere 804 m2, trvalý trávy porast,

par. č. 467/13 o výmere 1603 m2, trvalý trávny porast,

spoluvlastnícky podiel: 1/288

súpisová hodnota: 16,75 Eur  

 

LV č. 709 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

par. č. 458/1 o výmere 4505 m2, orná pôda,

par. č. 458/3 o výmere 2680 m2, orná pôda,

par. č. 458/5 o výmere 998 m2, orná pôda,  

spoluvlastnícky  podiel 1/192

súpisová hodnota: 42,62 Eur  

 

 

LV č. 713 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

par. č. 461 o výmere 5432 m2, orná pôda,

spoluvlastnícky  podiel 1/6

súpisová hodnota: 1810,66 Eur  

 

        LV č. 714 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

        par. č.463 o výmere 1916 m2, orná pôda,

        par. č. 470/1 o výmere 609 m2, orná pôda,

        par. č. 470/2 o výmere 1620 m2, orná pôda,

        spoluvlastnícky podiel: 1/24

        súpisová hodnota: 172,71  Eur  

 

        LV č. 781 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

        par. č. 559/1 o výmere 5770 m2, orná pôda,

        par. č. 559/3 o výmere 4758 m2, orná pôda,

        spoluvlastnícky podiel: 1/12

        súpisová hodnota: 877,33 Eur  

 

        LV č. 716 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

        par. č. 467/12 o výmere 222 m2, lesný pozemok,

        spoluvlastnícky podiel 1/288

        súpisová hodnota: 0,77 Eur  

 

 

        LV č. 782 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

        par. č. 559/2 o výmere 43 m2, lesný pozemok

        par. č. 559/4 o výmere 183 m2, lesný pozemok,

        spoluvlastnícky podiel 1/12

        súpisová hodnota: 18,83 Eur  

 

         LV č. 884 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

 

         Spoločné nehnuteľnosti podľa z. č. 97/2013

         par. č. 740/2 o výmere 154374 m2, lesný pozemok,

         par. č. 741/2 o výmere 794701 m2, lesný pozemok,

         par. č. 746/2 o výmere 1108288 m2, lesný pozemok,

         par. č. 746/17 o výmere 30 m2, lesný pozemok,

         par. č. 747/1 o výmere 97566 m2, lesný pozemok,

         par. č. 747/3 o výmere 339 m2, lesný pozemok,

         par. č. 747/9 o výmere 392075 m2, lesný pozemok,

         par. č. 747/10 o výmere 31 m2, lesný pozemok,

         par. č. 747/11 o výmere 37 m2, lesný pozemok,

         par. č. 747/12 o výmere 106 m2, lesný pozemok,

         par. č. 747/13 o výmere 87 m2, lesný pozemok,

         par. č. 747/14 o výmere 137 m2, lesný pozemok,

         par. č. 747/16 o výmere 122 m2, lesný pozemok

         par. č. 747/17 o výmere 91 m2, lesný pozemok,    

         spoluvlastnícky podiel: 1100/115200

         súpisová hodnota: 24329,71 Eur  

       

        LV č. 717 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

        par. č. 467/2 o výmere 409 m2, orná pôda,

        par. č. 467/5 o výmere 2471 m2, orná pôda

        par. č. 467/6 o výmere 1705 m2, trvalý trávny porast,

        spoluvlastnícky podiel: 5/6

        súpisová hodnota: 3820,83 Eur  

       

 

         LV č. 883 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

 

         Spoločné nehnuteľnosti podľa z. č. 97/2013

         par. č. 740/1 o výmere 1895 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 740/3 o výmere 194 m2, orná pôda,

         par. č. 740/4 o výmere 14 m2, orná pôda,

         par. č. 741/1 o výmere 19214 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 741/3 o výmere 433 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 741/4 o výmere 29875 m2, orná pôda

         par. č. 741/5 o výmere 154 m2, orná pôda

         par. č. 741/6 o výmere 29 m2, zastavaná plocha a nádvorie                                                                                                                  

         par. č. 741/7 o výmere 361 m2, orná pôda

         par. č. 741/8 o výmere 462 m2, orná pôda

         par. č. 741/9 o výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvorie                                                                                                                  

         par. č. 741/10 o výmere 137 m2, orná pôda

         par. č. 741/11 o výmere 36 m2, orná pôda

         par. č. 741/12 o výmere 115 m2, orná pôda

         par. č. 741/13 o výmere 43 m2, orná pôda

         par. č. 741/15 o výmere 620 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/1 o výmere 194 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/3 o výmere 17 m2, zastavaná plocha a nádvorie                                                                                                                  

         par. č. 746/4 o výmere 37 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/5 o výmere 101 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/6 o výmere 1867 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/7 o výmere 2911 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/8 o výmere 696 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/9 o výmere 418 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/10 o výmere 95 m2, trvalý trávny porast   

         par. č. 746/12 o výmere 874 m2, trvalý trávny porast   

         par. č. 746/13 o výmere 102 m2, ostatná plocha   

         par. č. 746/14 o výmere 146 m2, zastavaná plocha a nádvorie                                                                                                                  

         par. č. 746/16 o výmere 22 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/18 o výmere 41 m2, vodná plocha   

         par. č. 746/19 o výmere 1571 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/20 o výmere 11220 m2, orná pôda

         par. č. 746/21 o výmere 4400 m2, orná pôda

         par. č. 746/22 o výmere 11 m2, orná pôda

         par. č. 746/23 o výmere 78 m2, orná pôda

         par. č. 747/4 o výmere 145 m2, vodná plocha   

         par. č. 747/5 o výmere 671 m2, záhrada   

         par. č. 747/6 o výmere 103 m2, záhrada   

         par. č. 747/7 o výmere 247 m2, ostatná plocha   

         par. č. 747/8 o výmere 187 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 747/15 o výmere 253 m2, vodná plocha            

         spoluvlastnícky podiel: 1100/115200

         súpisová hodnota: 763,78 Eur  

          V Martine, dňa 01.07.2021

         JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca