Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/139/2021

(FO) Sojková Mária (03.03.1965)

Lipová 6/25 , 97251 Handlová

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
15.07.2021
Zverejnený v OV č.:
135/2021
Dlžník:
Sojková Mária IČO 03.03.1965, , Lipová 6/25, 97251 Handlová,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Piaristická 276/46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/139/2021
Spisová značka správcu:
38OdK/139/2021 S1707
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca dlžníka: Mária Sojková, nar. 03.03.1965, trvale bytom Lipová 371/6, 972 51 Handlová, oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..

Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: 0915 265 310, alebo e-mailom na adrese: spravca@maciklegal.sk

JUDr. Juraj Macík, správca