Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/131/2021

(FO) Kovács Lukáš (27.10.1995)

Okružná 293/16 , 01841 Dubnica nad Váhom

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
15.07.2021
Zverejnený v OV č.:
135/2021
Dlžník:
Kovács Lukáš IČO 27.10.1995, , Okružná 293/16, 01841 Dubnica nad Váhom,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Piaristická 276/46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/131/2021
Spisová značka správcu:
40OdK/131/2021 S1707
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca dlžníka: Lukáš Kovács, nar. 27.10.1995, bytom Okružná 293/16, 01841 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..

Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: 0915 265 310, alebo e-mailom na adrese: spravca@maciklegal.sk

JUDr. Juraj Macík, správca