(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

I. Opravuje I. výrok uznesenia Okresného súdu Žilina č. ...
Dátum vydania:
12.7.2021
Dátum zverejnenia:
16.07.2021
Zverejnený v OV č.:
136/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
JUDr. Jaroslav Macek
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika Stredoslovenská energetika, a.s. IČO 51865467, , Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovenská republika Stredoslovenská energetika Holding, a.s. IČO 36403008, , Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o návrhu navrhovateľa Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, na povolenie vstupu do konkurzného konania, takto
Rozhodnutie:
I. Opravuje I. výrok uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 4R/1/2012 - 3021 zo dňa 14.02.2020 tak, že ho mení nasledovne: Povoľuje navrhovateľovi Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, vstup do konania na miesto veriteľa Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške: 7.274,21 Eur; 4.315,07 Eur; 4.812,96 Eur; 984,- Eur; 119,23 Eur a 2.061,92 Eur; spolu vo výške 19.567,39 Eur, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod číslami 405 až 408 a 578 a 579. II. Opravuje bod 9. odôvodnenia uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 4R/1/2012 - 3021 zo dňa 14.02.2020 tak, že ho mení nasledovne: Z obsahu príloh návrhu, z obsahu spisového materiálu a z konečného zoznamu pohľadávok mal súd preukázané, že počas konkurzného konania došlo k prevodu pohľadávok veriteľa Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská energetika, a.s.), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, vo výške: 7.274,21 Eur; 4.315,07 Eur; 4.812,96 Eur; 984,- Eur; 119,23 Eur a 2.061,92 Eur; spolu vo výške 19.567,39 Eur, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod číslami 405 až 408 a 578 a 579 na navrhovateľa. Tieto pohľadávky sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 405 až 408 a 578 a 579. Z konečného zoznamu pohľadávok mal súd preukázané, že pohľadávky č. 405 až 408 a 578 a 579 sa považujú za zistené. Zároveň mal súd preukázané, že navrhovateľ v súčasnosti nie je účastníkom konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: