Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/183/2021

(FO) Gajdošová Janette (14.05.1967)

Poprad , 05801 Poprad

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
20.07.2021
Zverejnený v OV č.:
138/2021
Dlžník:
Gajdošová Janette, Ing. IČO 14.05.1967, , Mesto Poprad -, 05801 Poprad,
Správca:
JUDr. Ján Surma , Hlavná 122, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
3OdK/183/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/183/2021 S817
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350,-- Eur a najviac 10 000,-- Eur,  môžu veritelia zložiť na účet číslo IBAN: SK03 7500 0000 0009 1338 7203 vedený v ČSOB, a.s.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola  uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Ján Surma, správca