Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/184/2021

(FO) Gábor Peter (24.07.1974)

Podolínska 419, 05995 Toporec

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
20.07.2021
Zverejnený v OV č.:
138/2021
Dlžník:
Gábor Peter IČO 24.07.1974, , Podolínska 419 / 94, 05995 Toporec,
Správca:
, Námestie slobody 98, 09301 Vranov nad Topľou,
Spisová značka súdu:
3OdK/184/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/184/2021 S1818
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1818, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou ako konkurzný správca dlžníka: Peter Gábor, nar. 24.07.1974, bytom: Podolínska 419/94, 059 95 Toporec, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter Gábor, IČO: 32 400 870, s miestom podnikania: MUDr. Alexandra 9, 060 01 Kežmarok, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453

Vedený vo VÚB, a.s. 

Variabilný symbol: 31842021

Výška kaucie: 350,- EUR

Doplňujúce údaje ( poznámka): Peter Gábor, kaucia popretia pohľadávky 3OdK/184/2021

 

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca

Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie