Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/183/2021

(FO) Felongová Zuzana (06.04.1987)

Petržalská 1639/8 , 06001 Kežmarok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Zverejnený v OV č.:
139/2021
Dlžník:
Zuzana Felongová IČO 04.06.1987, , Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok,
Správca:
JUDr. Marek Gula , Vajanského 43, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/183/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/183/2021 S1343
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Zuzana Felongová, nar. 06.04.1987, trvale bytom Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok, SR, (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR,  že výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK38 1111 0000 0010 1265 1008, SWIFT: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Marek Gula

správca úpadcu