Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/196/2021

(FO) Chromý Rudolf (21.02.1976)

Žakovce 59, 05973 Žakovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
22.07.2021
Zverejnený v OV č.:
140/2021
Dlžník:
Chromý Rudolf IČO 21.02.1976, , Žakovce 59, 059 73 Žakovce,
Správca:
JUDr. Miloš Hnat , Tkáčska 2, 080 01 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/196/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/196/2021 S911
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu Rudolf Chromý, nar. 21.2.1976, trvale bytom 059 73 Žakovce 59, sp. zn. 5OdK/196/2021 S911, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod., v kancelárii správcu, po predchádzajúcom telefonickom alebo písomnom dojednaní so správcom. Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č. 051/7581849.

 

V Prešove, 19.7.2021

                                                                                                                                 JUDr. Miloš Hnat, správca