Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/123/2021

(FO) Hoppej Miroslav (05.06.1969)

Hlavná 454, 05919 Vikartovce

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
22.07.2021
Zverejnený v OV č.:
140/2021
Dlžník:
Hoppej Miroslav IČO 05.06.1969, , Hlavná 454 / 2, 05919 Vikartovce,
Správca:
JUDr. Ľuba Berezňaninová , PhD. , Hlavná 45, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/123/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/123/2021 S1762
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V súlade s Nariadením (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/848, ako správkyňa majetku dlžníka: Miroslav Hoppej, nar. 05.06.1969, bytom Hlavná 454/2, 059 19 Vikartovce, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), týmto oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/123/2021 zo dňa 09.07.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 135/2021 zo dňa 15.07.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správkyni na adresu: JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika k sp. zn. 2OdK/123/2021. Ak veriteľ doručí správkyni prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, avšak veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na ňu neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje ani nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

Tlačivo prihlášok je dostupné na: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Prešov, 19.07.2021                              JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

 

Invitation to lodge a claim to foreign creditors

In accordance with the Regulation (EU) of the EP and of the Council No. 2015/848 on insolvency proceeding, as the bankruptcy trustee of Mr. Miroslav Hoppej, born 05.06.1969, address: Hlavná 454/2, 059 19 Vikartovce, Slovak republic (hereinafer „bankrupt“), I am obliged to inform you that with the Decision of the District court in Prešov No. 2OdK/123/2021 issued on 9th of July 2021 published in the Commercial Journal No. 135/2021 on 15th of July 2021, bankruptcy was declared on bankrupt´s estate. According to Act No. 7/2005 Coll. on bankruptcy and restructuralization, the creditors of the bankrupt have to lodge their claims within the period of 45 days beginning one day after he day of declaration of bankruptcy procedure in Commercial Journal, in one deed delivered to the appointed bankruptcy trustee on the address: JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa (bankruptcy trustee), Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika (Slovak republic) to No. 2OdK/123/2021. The claim has to be lodged on the registration form which has to be filled in properly. Registration form not delivered in the legally prescribed time, shall be considered as valid claim, but such creditors can not exercise their voting and other rights attachment to the claims. Creditors with secured claims shall in time and properly claim their securities within the basic 45 days period since declaration of bankruptcy, otherwise securities lapse. Proper secured claim shall be lodged in registration form delivered in one deed to bankrupcy trustee, otherwise securities lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of the certain future condition or creditors who have a claim against another person other than the bankrupt, on the condition that the bankrupt´s estate is object of the security of the claim, lodge their claim equally. The claim has to be lodged on the registration form which has to be filled in properly, otherwise these claims shall not be considered as claims in bankruptcy and registration form shall be ignored. The creditor must fill in the registration form of his claim information as follows: his name, surname, address of his domicile or his seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from bankruptcy´s genereal estate, total amount of claim and signature of creditor on regisration form. Creditors with secured claims shall fill in the registration form with information about secured amount, kind and order of their security right, object to which the security right is tied and legal cause of it. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims are dependent on fulfillment of certain conditions lodge their claims equally with stating the condition on which a claim is dependent, in registration form. The total amount of claim shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interest. The claim has to be filed in euros. If the claim is lodged in another currency, amount of the claim shall be determined by bankruptcy truste according to the reference Exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central bank or National Bank of Slovakia. If the claim is filed in the currency which reference Exchange rate is not stated or announced by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the amount of claim shall be determined by bankruptcy truste in accordance with Professional dilligence. Documents proving information provided in the registration form shall be attached to it. In the case a nonfinancial claim is lodged, an expert opinion stating the value of such a claim shall be attached to registration form, otherwise these claims shall not be considered valid and such registration form shall be ignored. A creditor who has duty to draw up accounts shall provide a statement that the claim lodged with the bankruptcy trustee is accounted in creditors´ accountancy, the scope in which the claim is accounted or reasons why the claim is not accounted at all. In the case a creditor does not have a domicile, seat or an address of a branch office in the Slovak republic, he has to appoint a representative with address or seat in the Slovak republic, otherwie delivery to such a creditor shall be executed only via publishng in the Commercial Journal. Registration form once delivered to bankruptcy trustee shall not be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors whose seat of office and residence is unknown from the documents provided by the bankrupt.

Registration forms are available on: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

 

Prešov, 19.07.2021                        JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.,  Bankruptcy Trustee