Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2021

(FO) Žiga Ján (14.11.1984)

Priečna 282, 05914 Spišský Štiavnik

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.07.2021
Zverejnený v OV č.:
141/2021
Dlžník:
Ján Žiga IČO 14.11.1984, , Priečna 282/46, 059 14 Spišský Štiavnik,
Správca:
Ing. Emil Čerevka , Námestie slobody 13/25, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
5OdK/185/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/185/2021-S1344
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny.

Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed.

 

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"

(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"

(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“

(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”

(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"

(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu: Ján  Žiga .14.11.1984, Priečna 282/46, 059 14  Spišský Štiavnik , Slovenská republika (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 5OdK/185/2021 zo dňa 12. júla 2021,bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a za správcu konkurznej podstaty majetku úpadcu bol ustanovený Ing. Emil Čerevka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 136/2021 zo dňa 16.07.2021.

 According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no. 5OdK/185/2021, dated on 12h of July 2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets: Ján Žiga 14.11.1984, .,registered seat Priečna 282/46 , 059 14 Spišský Štiavnik:, Slovak Republic and the trustee Ing.Emil Čerevka  was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 136/2021 dated on 16th of July 2021.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Ing. Emil Čerevka, Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov Slovenská republika, sp.zn.: 5OdK/185/2021. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a podpis.

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.


According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Emil Čerevka, Námestie slobody13/25, 066 01 Humenné, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovak Republic, to the proc. no. 5OdK/185/2021. Lodgment of claim via electronic mailbox of the bankruptcy trustee is considered as delivered also to the court.

 

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

 

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

 

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

 

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.

 

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

 

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.

 

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

 

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

 

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

 

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

 

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

 

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

 

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

 

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.

 

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

 

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.


The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.


Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th May 2015.

 

Ing. Emil Čerevka, správca / trustee