Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2021

(FO) Žiga Ján (14.11.1984)

Priečna 282, 05914 Spišský Štiavnik

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.07.2021
Zverejnený v OV č.:
141/2021
Dlžník:
Ján Žiga IČO 14.11.1984, , Priečna 282/46, 059 14 Spišský Štiavnik,
Správca:
Ing. Emil Čerevka , Námestie slobody 13/25, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
5OdK/185/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/185/2021-S1344
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

číslo konania: 5OdK/185/2021

Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Žiga  nar.14.11.1984 , trvale bytom Priečná 282/46 , 059 14 Spišský Štiavnik podľa ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje  veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia nasledovne:

IBAN: SK1983300000002901707221

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

s doplňujúcou poznámkou: Ján  Žiga  popretie pohľadávky 5OdK/185/2021

Poučenie:

Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie nevydal.

V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.

Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.

Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.

Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú.

Ing. Emil Čerevka, správca