Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2021

(FO) Žiga Ján (14.11.1984)

Priečna 282, 05914 Spišský Štiavnik

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
23.07.2021
Zverejnený v OV č.:
141/2021
Dlžník:
Ján Žiga IČO 14.11.1984, , Priečna 282/46, 059 14 Spišský Štiavnik,
Správca:
Ing. Emil Čerevka , Námestie slobody 13/25, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
5OdK/185/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/185/2021-S1344
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Žiga  nar.14.11.1984 , bytom  Priečná 282/46  059 14 Spišský Štiavnik týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.5OdK/185/2021- S1344 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 9.00 –12.00 hod , 13.00 – 16.00 hod.

Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915858289, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: cerevkaemil86@gmail.com

Ing.Emil Čerevka, správca