Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/182/2021

(FO) Polhoš Marcel (21.04.1986)

Nový Dvor 83, 05952 Veľká Lomnica

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.07.2021
Zverejnený v OV č.:
141/2021
Dlžník:
Polhoš Marcel IČO 21.04.1986, , Nový Dvor 83 / 114, 05952 Veľká Lomnica,
Správca:
, Kendice 390, 08201 Kendice,
Spisová značka súdu:
5OdK/182/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/182/2021 S1429
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Marcel Polhoš, nar.: 21.04.1986, Nový Dvor 83/114, 059 52 Veľká Lomnica (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022, BIC: UNCRSKBX.

Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

 

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka