Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/5/2021

(FO) Malík Martin (10.06.1985)

V Majeri 228/12 , 90061 Záhorská Ves

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
26.07.2021
Zverejnený v OV č.:
142/2021
Dlžník:
Malík Martin IČO 10.06.1985, , V Majeri 228/12, 90061 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/5/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/5/2021 S1518
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

                                        Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu Martin Malík, nar. 10.06.1985,  V Majeri 228/12, 900 61 Záhorská Ves, občan SR  (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 31OdK/5/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 138/202 dňa 20.07.202 bol vyhlásený konkurz úpadcu.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Michaela Voleková, Trnavská 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu, určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 848/2015 dated May 2015, as the bankruptcy trustee of bankrupt : Martin Malík , born: 10.06.1985, domicile V Majeri NO. 228/12, 900 61 Záhorská Ves, Slovak republic, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No. 31OdK/5/2021, published in the Government Journal No. 138/2021 on 21.07.2021  bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Michaela Voleková, Trnavská 27, 831 04 Bratislava, Slovak Republic.

Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors cannot excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of 45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court cannot be correct or amend.

This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.

 

JUDr. Michaela Voleková konkurzný správca / bankrupcy trustee