Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/5/2021

(FO) Malík Martin (10.06.1985)

V Majeri 228/12 , 90061 Záhorská Ves

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
26.07.2021
Zverejnený v OV č.:
142/2021
Dlžník:
Malík Martin IČO 10.06.1985, , V Majeri 228/12, 90061 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/5/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/5/2021 S1518
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Michaela Voleková, správca dlžníka: Martin Malík, nar. 10.06.1985,  V Majeri 228/12, 900 61 Záhorská Ves, občan SR  oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: office@akvk.sk.

JUDr. Michaela Voleková, správca