Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/194/2021

(FO) Basar Ondrej (27.11.1987)

Ražňany 286, 08261 Ražňany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
27.07.2021
Zverejnený v OV č.:
143/2021
Dlžník:
Basar Ondrej IČO 27.11.1987, , Ražňany 286, 08261 Ražňany,
Správca:
JUDr. Soňa Surmová , LL.M. , Hlavná 122, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/194/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/194/2021 S1722
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky; a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350,-- Eur a najviac 10 000,-- Eur; môžu veritelia zložiť na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa