(PO) TRADE METAL, s.r.o., IČO 36686280

Pražská 2, 04011 Košice - Západ

O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: TRADE M...
Dátum vydania:
14.7.2021
Dátum zverejnenia:
27.07.2021
Zverejnený v OV č.:
143/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
30K/19/2019
ICS:
7119214114
Vydal:
JUDr. Mária Hiščáková
Vydal FN:
vyššia súdna úradníčka
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
TRADE METAL, s.r.o. IČO 36686280, , Pražská 2, 04011 Košice - Západ, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice , Železničná 1, 04001 Košice, Slovenská republika TRADE METAL, s.r.o. IČO 36686280, , Pražská 2, 04011 Košice - Západ, Slovenská republika Daňový úrad Košice , Železničná 1, 04190 Košice, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: TRADE METAL, s.r.o. v konkurze, Pražská 2, 04011 Košice - Západ, IČO: 36 686 280 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenia nadobudnutia pohľadávok, uznesením zo dňa 29.04.2021 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname pohľadávok u správcu konkurznej podstaty pod č. 2/1 až 2/15 vo výške 327.807,40 Eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2021.