Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/122/2021

(FO) Duždová Ivana (12.04.1984)

M. R. Štefánika 145, 08222 Šarišské Michaľany

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
10.08.2021
Zverejnený v OV č.:
153/2021
Dlžník:
Ivana Duždová IČO 12.04.1984, , M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
3OdK/122/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/122/2021 S1884
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Mgr. Matej Ambroz, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ivana Duždová, nar. 12.04.1984, M.R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany  v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/122/2021, v zmysle ustanovenia  § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa  - Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, Iná pohľadávka v celkovej sume 1.526,44 EUR.  

Mgr. Matej Ambroz, správca