Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/208/2021

(FO) Gašparovič Jozef (08.01.1948)

Ružová 188, 97245 Bystričany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.08.2021
Zverejnený v OV č.:
153/2021
Dlžník:
Gašparovič Jozef IČO 08.01.1948, , Ružová 188/8, 97245 Bystričany,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Piaristická 276/46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/208/2021
Spisová značka správcu:
38OdK/208/2021 S1707
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca dlžníka: Jozef Gašparovič, nar. 08.01.1948, trvale bytom Ružová 188/8, 972 45 Bystričany, oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..

Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: 0915 265 310, alebo e-mailom na adrese: spravca@maciklegal.sk

JUDr. Juraj Macík, správca