(PO) R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", IČO 00168084

Čerenčianska cesta 27, 97980 Rimavská Sobota

ECLI:SK:KSBB:2021:6005202184.8 Sp. zn.: 39K/45/2005-1680 ...
Dátum zverejnenia:
13.08.2021
Zverejnený v OV č.:
156/2021
Krajský súd v Banskej Bystrici
39K/45/2005, R I M A V A N , chemické výrobné družstvo "v konkurze" , IČO: 00168084, Čerenčianska cesta 27, Rimavská Sobota,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2021:6005202184.8

 

Sp. zn.: 39K/45/2005-1680

 

IČS: 6005202184

 

UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu   R I M A V A N ,   chemické výrobné družstvo invalidov "v konkurze", Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota, IČO: 00 168 084, o schválení konečnej správy o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovania odmeny a výdavkov správkyne konkurznej podstaty JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, takto

 

r o z h o d o l :

 

Súd schvaľuje upravenú konečnú správu o speňažení majetku z konkurznej podstaty úpadcu R I M A V A N ,   chemické výrobné družstvo invalidov "v konkurze", Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota, IČO: 00 168 084 a vyúčtovanie odmeny a výdavkov správkyne konkurznej podstaty JUDr. Aleny Balážovej, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina v znení zo dňa 18. júna 2021, doručenú súdu 19. júna 2021 v tomto rozsahu:

 

  1. Príjmy konkurznej podstaty predstavujú sumu 91.009,41 Eur,

 

  1. Celkové výdavky konkurznej podstaty sú vo výške 22.704,77 Eur, z toho pohľadávky proti podstate uhradené počas konkurzu predstavujú sumu 20.275,50 Eur,

 

  1. Pohľadávky proti podstate neuhradené v priebehu konkurzu sú vo výške 2.429,27 Eur,

 

  1. Odmena JUDr. Aleny Balážovej je 13.729,64 Eur,  

 

  1. Výdavky  JUDr. Aleny Balážovej sú celkom vo výške 9.315,47 Eur, pričom v priebehu konkurzu jej boli uhradené vo výške 9.015,47 Eur, zostáva jej doplatiť výdavky vo výške 300,-- Eur,

 

  1. Na rozdelenie zostáva suma 61.718,44 Eur. Súčasťou tejto sumy sú aj neuhradené pohľadávky proti podstate vo výške 2.429,27 Eur, neuhradené hotové výdavky správkyne vo výške 300,-- Eur a odmena správkyne vo výške 13.729,64 Eur.

 

P o u č e n i e :

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje (ust. § 66c ods. 3 ZKV).

            V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

V Banskej Bystrici, dňa 10. augusta 2021

 

 

 

 

JUDr. Miroslava Púchovská                                                                

                 s u d c a