Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 47K/205/2002

(PO) STANEX, spol. s r.o., IČO 31627595

Potravinárska 17, 97901 Rimavská Sobota

ECLI:SK:KSBB:2021:6002899237.12 Sp. zn.: 47K/205/2002 &n...
Dátum zverejnenia:
13.08.2021
Zverejnený v OV č.:
156/2021
Krajský súd v Banskej Bystrici
47K/205/2002, STANEX, spol. s r.o. "v konkurze", IČO: 31627595, Potravinárska 17, Rimavská Sobota,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2021:6002899237.12

 

Sp. zn.: 47K/205/2002 – ....

 

IČS: 6002899237

 

 

ROZVRHOVÉ  UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STANEX, spol. s r. o. „v konkurze“, Potravinárska 17, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 627 595, za ktorého koná správca konkurznej podstaty Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, o rozdelení výťažku, takto

 

r o z h o d o l :

 

 1. Pohľadávky na oddelené uspokojenie:

por.č.

30a)   Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, IČO: 17 335 345 – pohľadávka 135.987,82 € (4.096.769,16 Sk), neuspokojuje sa,

30b)  METTERIS, spol. s r. o., Závada 48, IČO: 36 050 717 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava) – pohľadávka 453.611,46 € (13.665.498,84 Sk), neuspokojuje sa,

33)    D&I Consulting Limited, so sídlom 10 Dustan, Londýn N2 OUX, Veľká Británia, IČO: 48 677 34, Veľká Británia (pôvodne uplatnené veriteľom GFR, s. r. o., Leškova 16, Bratislava) – pohľadávka 807.739,10 € (24.333.948,23 Sk), neuspokojuje sa.

 

 1. Odmena a výdavky správcov konkurznej podstaty:
 • Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica - odmena vo výške 829,85 €, hotové výdavky vo výške 214,18 Eur, uspokojuje sa vo výške 912,84 €,
 • JUDr. Ivan Bablena, Š. Tučeka 974/153, 990 01 Veľký Krtíš - odmena, hotové výdavky vo výške 0,-- €, neuspokojuje sa,
 • JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš – odmena, hotové výdavky vo výške 0,-- Eur, neuspokojuje sa.

 

 1.  Súdny poplatok za konkurzné konanie:

•        Slovenská republika, Krajský súd Banská Bystrica, Skuteckého 7, Banská Bystrica – pohľadávka 1.991,50 Eur €, neuspokojuje sa.

 

 1.  Pohľadávky proti podstate podľa ust. § 31 ods. 6 písm. b) ZKV:

28)    Slovenská  konsolidačná, a. s., Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom  Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky  Banská Bystrica, Daňový úrad Rimavská Sobota) – pohľadávka 39.981,94 € (1.204.496,-- Sk), neuspokojuje sa.

 

 1.  Pohľadávky proti podstate podľa ust. § 31 ods. 6 písm. g) ZKV:
 •  JUDr. Marián Jurina, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Ul. Š. Moyzesa 50, Lučenec – pohľadávka vo výške 276,60 Eur (8,335,90 Sk), neuspokojuje sa,
 •   JUDr. Radovan Ferenc, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Ul. Slovenská 30, Prešov – pohľadávka vo výške 136,98 Eur (4.126,80 Sk), neuspokojuje sa.

 

 1.  Pohľadávky prvej triedy:

por. č.

4)      Agócs Alexander, Jesenské 503, IČO: 10 900 039 – pohľadávka 199,99 € (6.025,-- Sk), neuspokojuje sa,

5)      Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota – pohľadávka 30.995,22  € (933.762,-- Sk), neuspokojuje sa,

6)      CHEMES, a. s. Humenné, Chemlonská 1, Humenné, IČO: 31 695 426 (pôvodne uplatnené veriteľom STROJÁRNE CHEMES, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné) - pohľadávka 6.741,37 € (203.090,60 Sk), neuspokojuje sa,

7a)     Slovenská republika, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava – pohľadávka 2.202,37 € (66.348,70 Sk), neuspokojuje sa,

7b)    Slovenská republika, Ministerstvo vnútra, Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Obvodný úrad životného prostredia, Nám. M. Tompu 2, Rimavská Sobota) – pohľadávka 2.862,98 € (86.250,-- Sk), neuspokojuje sa,

8)      Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31 592 503 - pohľadávka 168,29 € (5.070,-- Sk), neuspokojuje sa,

9)      Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá voda 674, Jelšava, IČO: 31 685 340 - pohľadávka 62,71 € (1.889,30 Sk), neuspokojuje sa,

10)    Slovenská  konsolidačná, a. s., Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:  35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľov Spoločná  zdravotná poisťovňa, Ondavská 3, Bratislava) - pohľadávka 932,65 € (28.097,-- Sk), neuspokojuje sa,

12)    VÍTKOVICE, a. s., Vítkovice 3020, Ostrava, IČO: 451 93 070, Česká republika - pohľadávka 142.889,51 € (4.304.689,40 Sk), neuspokojuje sa,

14)    VTL Brno, a. s., Jedovnická 8, Brno - Líšeň, IČO: 253 23 377, Česká republika - pohľadávka 10.703,88 € (322.465,-- Sk), neuspokojuje sa,

15a)   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava - pohľadávka 788,16 € (23.744,-- Sk), neuspokojuje sa,

15b)  Slovenská  konsolidačná, a. s., Cintorínska ul.č. 21, Bratislava, IČO:  35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova ul. č. 17, Bratislava) - pohľadávka 58.579,47 € (1.764.765,-- Sk), neuspokojuje sa,

16)    MATADOR RUBBER, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO: 36 709 557 (pôvodne uplatnené veriteľom MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, Púchov) - pohľadávka 21.909,28 € (660.039,-- Sk), neuspokojuje sa,

17)    Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51 865 467 - pohľadávka 993,94 € (29.943,50 Sk), neuspokojuje sa,

18)    Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700 - pohľadávka 742,28 € (22.362,-- Sk), neuspokojuje sa,

19)    Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 – pohľadávka 169,38 € (5.102,70 Sk), neuspokojuje sa,

21)    Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 - pohľadávka 330.101,12 € (9.944.626,27 Sk), neuspokojuje sa,

22)    Obec Jesenské, Sobotská 10, Jesenské - pohľadávka 2.410,74 € (72.626,-- Sk), neuspokojuje sa,

23)    ZTS Sabinov, a. s., Hollého 27, Sabinov, IČO: 00 590 797 – pohľadávka 2.967,80 € (89.408,-- Sk), neuspokojuje sa,

25)    GemerAudit, spol. s r. o., Šafárikova 65, Rožňava, IČO: 31 681 301 - pohľadávka 199,16 € (6.000,-- Sk), neuspokojuje sa,

26)    Oskár Frídel - ELE- FRID, Námestie Š. M. Daxnera 1256, Rimavská Sobota, IČO: 30 437 539 - pohľadávka 1.543,52 € (46.500,-- Sk), neuspokojuje sa,

27)    Páleš Štefan, nar. 18.01.1950, Bottova 14, Rimavská Sobota - pohľadávka 283,18 € (8.531,-- Sk), neuspokojuje sa,

28)    Slovenská  konsolidačná, a. s., Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom  Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky  Banská Bystrica, Daňový úrad Rimavská Sobota, Francisciho 9, Rimavská Sobota) - pohľadávka 140.303,06 € (4.226.770,-- Sk), neuspokojuje sa,

30a)   Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, IČO : 17 335 345 – pohľadávka 135.987,82 € (4.096.769,16 Sk), neuspokojuje sa,

30b)  METTERIS, spol. s r. o., Závada 48, IČO: 36 050 717 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava) – pohľadávka 453.611,46 € (13.665.498,84 Sk), neuspokojuje sa,

31)    TESCO computers, s. r. o., Čerenčianska 20, Rimavská Sobota, IČO: 31 589 359 - pohľadávka 1.604,93 € (48.350,-- Sk), neuspokojuje sa,

33)    D&I Consulting Limited, so sídlom 10 Dustan, Londýn N2 OUX, Veľká Británia (pôvodne uplatnené veriteľom GFR, s. r. o., Leškova 16, Bratislava) - pohľadávka 807.739,10 € (24.333.948,23 Sk), neuspokojuje sa,

34)    Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 ( pôvodne uplatnené veriteľom Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 3, Rimavská Sobota) - pohľadávka 116.071,57 € (3.496.772,-- Sk), neuspokojuje sa,

35)    JUDr. Ján Čipka, advokát, Partizánska 197, Hnúšťa - pohľadávka 8.085,48 € (243.583,10 Sk), neuspokojuje sa.

 

 1. Správca konkurznej podstaty je povinný poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do 5 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a v lehote do 10 dní od právoplatnosti uznesenia predložiť súdu doklady o splnení rozvrhového uznesenia spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

P o u č e n i e :       

 

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje.

            V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

                                              

V Banskej Bystrici, dňa 11. augusta 2021

 

                                                                                                         

                                                                       JUDr.  Mária Jamrišková, PhD.

                                                                                         s u d k y ň a