Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/8/2020

(FO) Neštický Andrej (06.10.1970)

Ulica Topoľová 4364, 91708 Trnava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
24.08.2021
Zverejnený v OV č.:
163/2021
Dlžník/Úpadca:
Neštický Andrej IČO 06.10.1970, , Ulica Topoľová 4364 / 57, 91708 Trnava,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Mýtna 50, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
4K/8/2020
Spisová značka správcu:
4K/8/2020 S1666
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Marek Glemba, správca v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: Andrej Neštický, Topoľová 57, 917 08 Trnava, oznamuje, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci je možné nahliadať v kancelárii správcu nachádzajúcej sa v Bratislave na Mýtnej 50, a to v úradných hodinách počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín je vhodné vopred si dohodnúť mailom na office@ak-glemba.sk.

V Bratislave, dňa 19.08.2021

JUDr. Marek Glemba, správca