Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/33/2021

(FO) Híroš Karol (21.07.1967)

Skačany , 95853 Skačany

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
24.08.2021
Zverejnený v OV č.:
163/2021
Dlžník:
Híroš Karol IČO 21.07.1967, , Skačany -, 95853 Skačany,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Piaristická 276/46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/33/2021
Spisová značka správcu:
40OdK/33/2021 S1707
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Karol Híroš, nar. 21.7.1967, trvale bytom 958 53 Skačany (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu.

Správca v tomto ponukovom konaní speňažuje súbor majetku - nehnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka.

I. Predmet predaja:

1. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 918 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre okres Malá nad Hronom, obec Malá nad Hronom, katastrálne územie Malá nad Hronom:

Pozemky:

Por. č.

Register KN

Parcelné číslo

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

1.

E

259/2

302

Orná pôda

1/9

2.

E

369/2

137

Orná pôda

1/9

3.

E

732

313

Trvalý trávny porast

1/9

4.

E

733

381

Trvalý trávny porast

1/9

5.

E

968/1

183

Trvalý trávny porast

1/9

6.

E

1492

741

Trvalý trávny porast

1/9

7.

E

1502/1

122

Trvalý trávny porast

1/9

8.

E

1563/1

1043

Orná pôda

1/9

9.

E

1806/1

1931

Orná pôda

1/9

10.

E

1806/2

1928

Orná pôda

1/9

11.

E

2139/1

809

Orná pôda

1/9

12.

E

2393

1381

Orná pôda

1/9

13.

E

2538

4064

Orná pôda

1/9

14.

E

2770/12

527

Trvalý trávny porast

1/9

15.

E

2793/59

259

Trvalý trávny porast

1/9

16.

E

12793/60

126

Trvalý trávny porast

1/9

2. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 937 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre okres Malá nad Hronom, obec Malá nad Hronom, katastrálne územie Malá nad Hronom:

Pozemky:

Por. č.

Register KN

Parcelné číslo

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

1.

E

284

583

Orná pôda

1/18

3. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1324 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre okres Malá nad Hronom, obec Malá nad Hronom, katastrálne územie Malá nad Hronom:

Pozemky:

Por. č.

Register KN

Parcelné číslo

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

1.

E

2772/69

51935

Trvalý trávny porast

1402918/9999999999

4. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1325 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre okres Malá nad Hronom, obec Malá nad Hronom, katastrálne územie Malá nad Hronom:

Pozemky:

Por. č.

Register KN

Parcelné číslo

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

1.

E

2776

63343

Lesný pozemok

1402918/9999999999

5. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1326 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre okres Malá nad Hronom, obec Malá nad Hronom, katastrálne územie Malá nad Hronom:

Pozemky:

Por. č.

Register KN

Parcelné číslo

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

1

E

2777

2341

Trvalý trávny porast

1402918/9999999999

(ďalej spolu ako „Predmet speňaženia“)

II. Súťažné podmienky:

Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v písomnej forme v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Karol Híroš – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: JUDr. Juraj Macík, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín.

Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb,

2. Označenie predmetu kúpy,

3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie predmetu speňaženia,

4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu,

5. Doklad o zaplatení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu,

6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu,

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

8. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom komunikovať,

9. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ predmetu speňaženia uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené  vykonaním zmien v evidencii vedenej na príslušnej správe katastra,

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v uvedených podmienkach ponukového konania, správca nebude prihliadať.

Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania; v opačnom prípade správca nebude prihliadať na žiadnu z viacerých ponúk toho istého záujemcu.

III. Lehota na doručenie ponúk

Lehota na doručenie ponúk je 30 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR.

IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný.

Bezodkladne po vyhodnotení ponúk správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.

V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk

Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou za konkrétny predmet kúpy v súlade s podmienkami tohto ponukového konania.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu za konkrétny predmet kúpy rovnaké peňažné plnenie, rozhodne žreb správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu uhradená.

Zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu, je potrebné v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK18 8330 0000 0026 0175 4333VS: 025, Poznámka: „VPK Karol Híroš“ v lehote na predkladanie ponúk.

Správca ďalšie informácie o predmete speňaženia nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti o ďalšie informácie nereagovať.

VI. Zmluvná pokuta

V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom kúpnu zmluvu, správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej podstaty.

JUDr. Juraj Macík, správca