(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
27.08.2021
Zverejnený v OV č.:
166/2021
Dlžník/Úpadca:
Ladislav Bašternák IČO 7.9.1972, , Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava,
Správca:
JUDr. Martin Sečanský , Záhradnícka 30, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1206
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

deň zapísania:                                             24. 8. 2021

 

dôvod zapísania:                                        majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia                                                                           konkurzu

 

 

 

 

I.

a)

Pozemky registra "C" zapísané v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike na liste vlastníctva č. 3567, okres Bratislava I, obec BA-m.č. Staré mesto, katastrálne územie Staré mesto

 

 

Parcela registra "C" č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Súpisová hodnota v €

1

2889/1

301

záhrada

31100

2

2889/4

6

záhrada

600

3

2889/10

193

zastavaná plocha a nádvorie

19300

4

2889/11

741

zastavaná plocha a nádvorie

741

5

3617/9

10

zastavaná plocha a nádvorie

1000€

 

Pre položky 1, 2, 3, 4 a 5 sa dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sporný zápis v prospech Tatiana Bašternáková.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka - Darovacia zmluva V-32308/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

b)

Stavby zapísané v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike na liste vlastníctva č. 3567, okres Bratislava I, obec BA-m.č. Staré mesto, katastrálne územie Staré mesto

 

Súpisné číslo

Na parcele č.

Charakteristika

Súpisová hodnota v €

7685

2889/11

10 – Rodinný dom

Havlíčkova 7C

400000

 

Dňa 24. 8. 2021 sa poznamenáva sporný zápis v prospech Bašternáková Tatiana.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka - Darovacia zmluva V-32308/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

II

 

Pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike na liste vlastníctva č. 8858, okres Bratislava I, obec BA-m. č. Staré mesto, katastrálne územie Staré mesto

 

 

Parcela registra "C" č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Súpisová hodnota

 

3617/8

73

zastavaná plocha a nádvorie

730

 

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternáková Tatiana.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka - Darovacia zmluva V-32308/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

 

III

byt

 

Opis

Byt číslo 2 - A

Obec

BA-m.č., Staré mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Radvanská

Orientačné číslo vchodu:

1

Číslo bytu

2 - A

Číslo poschodia

2

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

12142/1040234

Katastrálne územie

Staré mesto

Číslo listu vlastníctva

5701

Súpisné číslo stavby

7603

Parcelové číslo domu

1744/5

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

300000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Katarína Horváthová.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Kúpna zmluva V-37222/2018 zo dňa 14. 12. 2018.

 

IV

byt

 

Opis

Byt číslo 2 - B

Obec

BA-m.č., Staré mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Radvanská

Orientačné číslo vchodu:

1

Číslo bytu

2 - B

Číslo poschodia

2

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

1569/1040234

Katastrálne územie

Staré mesto

Číslo listu vlastníctva

5701

Súpisné číslo stavby

7603

Parcelové číslo domu

1744/5

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

300000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Horváthová Katarína.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Kúpna zmluva V-37222/2018 zo dňa 14. 12. 2018.

 

 

V

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. 3I skladový priestor

Obec

BA-m.č., Staré mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Radvanská

Orientačné číslo vchodu:

1

Číslo nebytového priestoru

3I

Číslo poschodia

-2. p.

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

582/1040234

Katastrálne územie

Staré mesto

Číslo listu vlastníctva

5701

Súpisné číslo stavby

7603

Parcelové číslo domu

1744/5

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

10000€

           

Dňa 24. 8 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Horváthová Katarína.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Kúpna zmluva V-37222/2018 zo dňa 14. 12. 2018.

 

 

VI

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. PS 30 garáž

Obec

BA-m.č., Staré mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Radvanská

Orientačné číslo vchodu:

1

Číslo nebytového priestoru

PS30

Číslo poschodia

-2

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

1800/1040234

Katastrálne územie

Staré mesto

Číslo listu vlastníctva

5701

Súpisné číslo stavby

7603

Parcelové číslo domu

1744/5

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

10000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Horváthová Katarína.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Kúpna zmluva V-37222/2018 zo dňa 14. 12. 2018.

 

VII

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. PS 29 garáž

Obec

BA-m.č., Staré mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Radvanská

Orientačné číslo vchodu:

1

Číslo nebytového priestoru

PS29

Číslo poschodia

-2

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

1800/1040234

Katastrálne územie

Staré mesto

Číslo listu vlastníctva

5701

Súpisné číslo stavby

7603

Parcelové číslo domu

1744/5

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

10000

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Horváthová Katarína.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Kúpna zmluva V-37222/2018 zo dňa 14. 12. 2018.

 

 

VIII

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. PS 28 garáž

Obec

BA-m.č., Staré mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Radvanská

Orientačné číslo vchodu:

1

Číslo nebytového priestoru

PS29

Číslo poschodia

-2

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

1800/1040234

Katastrálne územie

Staré mesto

Číslo listu vlastníctva

5701

Súpisné číslo stavby

7603

Parcelové číslo domu

1744/5

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

10000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Horváthová Katarína.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Kúpna zmluva V-37222/2018 zo dňa 14. 12. 2018.

 

IX

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. PS 27 garáž

Obec

BA-m.č., Staré mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Radvanská

Orientačné číslo vchodu:

1

Číslo nebytového priestoru

PS29

Číslo poschodia

suterén

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

2341/1040234

Katastrálne územie

Staré mesto

Číslo listu vlastníctva

5701

Súpisné číslo stavby

7603

Parcelové číslo domu

1744/5

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

10000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Horváthová Katarína.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Kúpna zmluva V-37222/2018 zo dňa 14. 12. 2018.

 

X

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. 24 S garáž

Obec

BA-m.č., Vinohrady

Štát

Slovenská republika

Ulica

Tupého

Orientačné číslo vchodu:

25

Číslo nebytového priestoru

24S

Číslo poschodia

-2. p.

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

177970/943063

Katastrálne územie

Vinohrady

Číslo listu vlastníctva

5626

Súpisné číslo stavby

12246

Parcelové číslo domu

4942/2

Spoluvlastnícky podiel

1/52

Súpisová hodnota

10000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternák Peter.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-32304/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

XI

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. 2R01

Obec

BA-m.č., Vinohrady

Štát

Slovenská republika

Ulica

Tupého

Orientačné číslo vchodu:

25A

Číslo nebytového priestoru

2R01

Číslo poschodia

suterén

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

11688/943063

Katastrálne územie

Vinohrady

Číslo listu vlastníctva

5626

Súpisné číslo stavby

12246

Parcelové číslo domu

4942/2

Spoluvlastnícky podiel

1/52

Súpisová hodnota

10000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternák Peter.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-32304/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

 

 

 

 

 

XII

Byt

 

Opis

Byt číslo 10-3

Obec

BA-m.č., Staré mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Námestie Slobody

Orientačné číslo vchodu:

13

Číslo bytu

10-3

Číslo poschodia

10

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

3084/1148983

Katastrálne územie

Staré mesto

Číslo listu vlastníctva

8614

Súpisné číslo stavby

7440

Parcelové číslo domu

7785/6

7785/7

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

300000

           

Dňa 24. 8. 2010 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternák Ľudovít.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-32306/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

XIII

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. NP02 garáž

Obec

BA-m.č., Staré mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Námestie Slobody

Orientačné číslo vchodu:

13

Číslo nebytového priestoru

NP02

Číslo poschodia

1. p.

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

95120/1148983

Katastrálne územie

Staré mesto

Číslo listu vlastníctva

8614

Súpisné číslo stavby

7440

Parcelové číslo domu

7785/6

7785/7

Spoluvlastnícky podiel

1926/95120

Súpisová hodnota

10000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternák Ľudovít.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-32306/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

XIV

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. NP03 garáž

Obec

BA-m.č., Staré mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Námestie Slobody

Orientačné číslo vchodu:

13

Číslo nebytového priestoru

NP03

Číslo poschodia

2. p.

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

95431/1148983

Katastrálne územie

Staré mesto

Číslo listu vlastníctva

8614

Súpisné číslo stavby

7440

Parcelové číslo domu

7785/6

7785/7

Spoluvlastnícky podiel

1840/95431

Súpisová hodnota

10000€

           

Dňa 24. 8. 2010 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternák Ľudovít.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-32306/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

XV

byt

 

Opis

Byt číslo 1-G4

Obec

BA-m.č., Nové Mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Tupého

Orientačné číslo vchodu:

25

Číslo bytu

1-G4

Číslo poschodia

4

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

15932/943063

Katastrálne územie

Vinohrady

Číslo listu vlastníctva

5626

Súpisné číslo stavby

12246

Parcelové číslo domu

4942/2

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

300000

           

Dňa 24. 8. 2010 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternák Ľudovít.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-32306/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

XVI

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. 24S

Obec

BA-m.č., Vinohrady

Štát

Slovenská republika

Ulica

Tupého

Orientačné číslo vchodu:

25

Číslo nebytového priestoru

24S

Číslo poschodia

-2. p.

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

177970/943063

Katastrálne územie

Vinohrady

Číslo listu vlastníctva

5626

Súpisné číslo stavby

12246

Parcelové číslo domu

4942/2

Spoluvlastnícky podiel

5/52

Súpisová hodnota

10000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternák Ľudovít.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-32306/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

 

XVII

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. 24S

Obec

BA-m.č., Vinohrady

Štát

Slovenská republika

Ulica

Tupého

Orientačné číslo vchodu:

25

Číslo nebytového priestoru

24S

Číslo poschodia

-2. p.

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

177970/943063

Katastrálne územie

Vinohrady

Číslo listu vlastníctva

5626

Súpisné číslo stavby

12246

Parcelové číslo domu

4942/2

Spoluvlastnícky podiel

5/52

Súpisová hodnota

10000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternák Ľudovít.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-32304/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

XVIII

byt

 

Opis

Byt číslo 2-F7

Obec

BA-m.č., Nové Mesto

Štát

Slovenská republika

Ulica

Tupého

Orientačné číslo vchodu:

23/A

Číslo bytu

2-F7

Číslo poschodia

5.p.

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

14220/934064

Katastrálne územie

Vinohrady

Číslo listu vlastníctva

5631

Súpisné číslo stavby

12417

Parcelové číslo domu

4947/2

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

300000€

           

Dňa 24. 8. 2010 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternáková Mária.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-32306/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

XIX

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. 21S

Obec

BA-m.č., Vinohrady

Štát

Slovenská republika

Ulica

Tupého

Orientačné číslo vchodu:

23

Číslo nebytového priestoru

21S

Číslo poschodia

suterén

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

130390/934064

Katastrálne územie

Vinohrady

Číslo listu vlastníctva

5631

Súpisné číslo stavby

12417

Parcelové číslo domu

4947/2

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

10000€

 

Dňa 24. 8. 2010 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternáková Mária.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-32306/2018 zo dňa 31. 10. 2018.

 

 

XX

a)

Pozemky

Parcely registra "C" zapísané v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike na liste vlastníctva č. 2456, okres Banská Bystrica, obec Donovaly, katastrálne územie Donovaly

 

 

Parcela registra "C" č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Súpisová hodnota v €

1

762/9

255

zastavaná plocha a nádvorie

25500

2

762/10

86

trvalý trávny porast

8600

3

762/15

495

zastavaná plocha a nádvorie

49500

 

Pre položky 1, 2, 3 sa dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sporný zápis v prospech Bašternáková Tatiana.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka - Darovacia zmluva V-6663/2018 zo dňa 12. 11. 2018.

 

b)

Stavby zapísané v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike na liste vlastníctva č. 2456, okres Banská Bystrica, obec Donovaly, katastrálne územie Donovaly.

 

Súpisné číslo

Na parcele č.

Charakteristika

Súpisová hodnota v €

1018

762/9

Apartmánový dom

300000€

 

Dňa 24. 8. 2021 sa poznamenáva sporný zápis v prospech Bašternáková Tatiana.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka - Darovacia zmluva V-6663/2018 zo dňa 12. 11. 2018.

 

XXI

Pozemky

Parcely registra "C" zapísané v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike na liste vlastníctva č. 3388, okres Banská Bystrica, obec Donovaly, katastrálne územie Donovaly

 

 

Parcela registra "C" č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Súpisová hodnota v €

1

762/13

297

zastavaná plocha a nádvorie

29700

2

762/14

28

trvalý trávny porast

2800

3

762/16

1

trvalý trávny porast

100

4

764

1602

trvalý trávny porast

160200

 

Pre položky 1, 2, 3 a 4 sa dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sporný zápis v prospech Bašternáková Tatiana.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka - Darovacia zmluva V-6663/2018 zo dňa 12. 11. 2018.

 

XII

byt

 

Opis

Byt číslo 5 - Z

Obec

BA-m.č., Dúbravka

Štát

Slovenská republika

Ulica

Talichova

Orientačné číslo vchodu:

2

Číslo bytu

5 - Z

Číslo poschodia

5

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

13372/376142

Katastrálne územie

Dúbravka

Číslo listu vlastníctva

3817

Súpisné číslo stavby

2110

Parcelové číslo domu

1490/01, 1490/2, 1490/3, 1490/4

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

300000€

           

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternák Peter.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-11733/2017 zo dňa 9. 6. 2017.

 

XIII

Nebytový priestor

 

Opis

Nebytový priestor č. 2/S

Obec

BA-m.č., Dúbravka

Štát

Slovenská republika

Ulica

Talichova

Orientačné číslo vchodu:

2

Číslo nebytového priestoru

2/S

Číslo poschodia

suterén

Podiel na spoločných častiach na spoločných zariadeniach na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku a na priľahlom pozemku

39416/376142

Katastrálne územie

Dúbravka

Číslo listu vlastníctva

3817

Súpisné číslo stavby

2110

Parcelové číslo domu

1490/01, 1490/2, 1490/3, 1490/4

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Súpisová hodnota

10000€

 

Dňa 24. 8. 2021 poznamenáva sa sporný zápis v prospech Bašternák Peter.

Dôvod: majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka – Darovacia zmluva V-11733/2017 zo dňa 9. 6. 2017.

 

V Bratislave dňa 24. 8. 2021