Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/3/2019

(FO) Kolumberová Alena (11.05.1965)

Partizánska 700/47 , 05801 Poprad

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.09.2021
Zverejnený v OV č.:
169/2021
Dlžník:
Alena Kolumberová IČO 11.05.1965, , Partizánska 700/47, 05801 Poprad,
Správca:
JUDr. Miroslav Ondrušek , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
4OdS/3/2019
Spisová značka správcu:
4OdS/3/2019 S1885
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Informácia o začatí hlavného insolvenčného konania /

Notification about the opening of the main insolvency proceedings

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka oznamujem, že dlžníkovi: Alena Kolumberová, nar. 11.05.1965, bytom: Partizánska 700/47, 058 01 Poprad (ďalej len „Dlžník“) bola uznesením Okresného súdu Prešov spisová značka: 4OdS/3/2019 zo dňa 05.12.2019 poskytnutá ochrana pred veriteľmi, a začalo sa hlavné insolvenčné konanie.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, Nr. 4OdS/3/2019, dated 05.12.2019, the protection from creditors was provided to the Debtor: Alena Kolumberová, born on 11.05.1965, residing at Partizánska 700/47, 058 01 Poprad, Slovakia (hereinafter only as the „Debtor“), the mail insolvency proceedings was open.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only the "BRA“) applies :

1. Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZKR).

The effects of creditor protection arise by publishing a resolution to provide creditors protection in the Business Journal. These effects are extinguished at the end of the proceedings (§ 168b sec. 3 BRA).

2. Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§ 168b ods. 3 ZKR).

Providing creditors protection will postpone all executions that are executed against the debtor in respect of receivables that can only be repaid by the repayment schedule (§ 166a BRA). If the court determines a repayment schedule, it is the reason for stopping ongoing enforcement proceedings without undue delay § 168b sec. 3 BRA).

3. Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b ods. 2 ZKR).

The debtor may to apply the auctioneer, in writing, for the postponement of the auction of his dwelling proposed by the secured creditor, once after the providing of the protection from creditors. If the debtor does so, the auction can only take place six months after the receipt of the application. This auction will be subject to the relevant provisions of the repeated auction (§ 168b sec. 2 BRA).

4. Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára (§ 168d ods. 1 ZKR).

Anyone who claims to be a creditor has the right to look into the repayment schedule (§ 168d sec. 1 BRA).

5. Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu správcu o zostavení návrhu splátkového kalendára v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov (§ 168d ods. 2 ZKR).

Any creditor who may be affected by the repayment schedule may file an objection within 90 days of the publications of the trustee's notification of the drafting of the repayment schedule in the Commercial Bulletin. As soon as this period expires, the trustee will submit a draft repayment schedule along with the court creditors' objections. The trustee shall make statement to creditors' objections. Where appropriate, the trustee shall also provide the debtor's statement. If the creditors' objections are addressed, the trustee may modify the draft repayment schedule for the benefit of the creditors (§ 168d sec. 2 BRA).

6. Súd určí splátkový kalendár, ak nie sú dôvody na zastavenie konania (§ 168e ods. 1 ZKR). Ak súd zistí, že pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár, konanie zastaví (§ 168e ods. 4 ZKR).

The court will determine the repayment schedule if there are no grounds for terminating the proceedings (§ 168e sec. 1 BRA). If the court finds that the debtor's ratios do not make it possible to determine the repayment schedule, the proceedings will be suspended (§ 168e sec. 4 BRA).

7. Plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár (§ 168f ods. 2 ZKR). Plnenie splátkového kalendára pri pohľadávke zabezpečenej majetkom, ktorý patrí dlžníkovi, začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zániku zabezpečovacieho práva. Na neuspokojenú časť pôvodne zabezpečenej pohľadávky je dlžník povinný splniť veriteľovi kvótu určenú súdom (§ 168f ods. 3 ZKR). Dlžník sa po určení splátkového kalendára môže písomne dohodnúť s veriteľom na inej lehote splatnosti splátok (§ 168f ods. 4 ZKR).

The repayment schedule begins to run on the first day of the calendar month following the calendar month in which the repayment schedule was determined (§ 168f sec. 2 BRA). Payment of the repayment schedule on the receivable secured by the assets belonging to the debtor shall commence on the first day of the calendar month following the calendar month in which the security interest expired. Unsatisfied portion of the originally secured receivable the debtor is obliged to meet the creditor's quota determined by the court (§ 168f sec. 3 BRA). After settling the repayment schedule, the debtor may agree with the creditor in writing for another repayment term (§ 168f sec. 4 BRA).

8. Ak pred určením splátkového kalendára začalo súdne konanie alebo iné konanie o zaplatenie pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená iba splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR), takéto konanie pokračuje i naďalej. Rozhodnutie, ktoré zaväzuje dlžníka zaplatiť pohľadávku, však možno vykonať iba v rozsahu a v lehotách podľa splátkového kalendára (§ 168f ods. 5 ZKR).

If proceedings are initiated before the payment schedule is established, or if there is a claim for payment, which can only be satisfied by the repayment schedule (§ 166a BRA), such proceedings continue. However, a decision that obliges the debtor to pay the claim can only be executed within the scope and time limits of the repayment schedule (§ 168f sec. 5 BRA).

9. Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa splátkový kalendár stáva neúčinný (§ 168h ZKR).

By declaring bankruptcy of the debtor's assets, the repayment schedule becomes ineffective (§ 168h BRA).

10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

11. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.

V Bardejove, dňa 27.08.2021

JUDr. Miroslav Ondrušek, správca/trustee