Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/162/2021

(FO) Goroľová Dana (26.04.1980)

Soľ 496 , 09435 Soľ

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.09.2021
Zverejnený v OV č.:
169/2021
Dlžník:
Dana Goroľová IČO 26.04.1980, , Soľ 496, 09435 Soľ,
Správca:
JUDr. Miroslav Ondrušek , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
2OdK/162/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/162/2021 S1885
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.

Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Dana Goroľová, nar. 26.04.1980, trvale bytom: Soľ 496, 094 35 Soľ Vám oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka: 2OdK/162/2021 zo dňa 20.08.2021 v Obchodnom vestníku č. 166/2021 dňa 27.08.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt Dana Goroľová, born: 26.04.1980, living: Soľ 496, 094 35 Soľ, our duty si to inform you, that District Court in Prešov, No. 2OdK/162/2021 on the 20.08.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No. 166/2021 on the 27.08.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Miroslav Ondrušek, trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2021.

This resolution became valid and enforceable on 28.08.2021.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.


According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.


Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000. 

This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Miroslav Ondrušek, správca / trustee