Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/162/2021

(FO) Goroľová Dana (26.04.1980)

Soľ 496 , 09435 Soľ

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.09.2021
Zverejnený v OV č.:
169/2021
Dlžník:
Dana Goroľová IČO 26.04.1980, , Soľ 496, 09435 Soľ,
Správca:
JUDr. Miroslav Ondrušek , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
2OdK/162/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/162/2021 S1885
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/162/2021 zo dňa 20.08.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2021 dňa 27.08.2021 pod značkou K043154, som bol ustanovený za správcu dlžníka Dana Goroľová, nar. 26.04.1980, trvale bytom: Soľ 496, 094 35 Soľ.

V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK1183300000002001440277 (Fio banka a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatný preddavok.

V Bardejove, dňa 27.08.2021

JUDr. Miroslav Ondrušek, správca