Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/162/2021

(FO) Goroľová Dana (26.04.1980)

Soľ 496 , 09435 Soľ

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
02.09.2021
Zverejnený v OV č.:
169/2021
Dlžník:
Dana Goroľová IČO 26.04.1980, , Soľ 496, 09435 Soľ,
Správca:
JUDr. Miroslav Ondrušek , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
2OdK/162/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/162/2021 S1885
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Ondrušek, konkurzný správca majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Dana Goroľová, nar. 26.04.1980, trvale bytom: Soľ 496, 094 35 Soľ oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.

Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na čísle: 0905 072 427 alebo e-mailom: judr.ondrusek.miroslav@gmail.com

V Bardejove, dňa 27.08.2021

JUDr. Miroslav Ondrušek  – správca