Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/151/2021

(FO) Demian Michal (22.12.1985)

Francisciho 834, 98061 Tisovec

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
03.09.2021
Zverejnený v OV č.:
170/2021
Dlžník:
Michal Demian IČO 22.12.1985, , Francisciho 834, 98061 Tisovec,
Správca:
, Lazovná 20, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/151/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/151/2021 S1821
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

1. Pozemok: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 937, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 363, parcelné číslo: 2727, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 12/128, súpisová hodnota [EUR]: 162,5 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. § 167h ods. 1 ZKR;

2. Pozemok: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 279, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 835, parcelné číslo: 5085/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 10/48, súpisová hodnota [EUR]: 426,64 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. § 167h ods. 1 ZKR;

3. Pozemok: druh: parcela registra "C" - záhrada, výmera [m2]: 645, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 835, parcelné číslo: 5085/4, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 10/48, súpisová hodnota [EUR]: 986,31 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. § 167h ods. 1 ZKR;

4. Pozemok: druh: parcela registra "E" - ostatná plocha, výmera [m2]: 849, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3065, parcelné číslo: 2510/7, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1160/4661230, súpisová hodnota [EUR]: 0,39 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. § 167h ods. 1 ZKR;

4. Stavba: popis (druh) stavby: Rodinný dom, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 835, súpisné číslo: 829, postavená na parcele číslo: 5085/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 10/48, súpisová hodnota (spolu s príslušenstvom v podobe vonkajších úprav, drobných a nezapísaných stavieb) [EUR]: 11 521,27 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. § 167h ods. 1 ZKR.

T. R. I. Solutions k.s., správca