Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/5/2021

(FO) Malík Martin (10.06.1985)

V Majeri 228/12 , 90061 Záhorská Ves

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
13.09.2021
Zverejnený v OV č.:
176/2021
Dlžník:
Malík Martin IČO 10.06.1985, , V Majeri 228/12, 90061 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/5/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/5/2021 S1518
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Súpis oddelenej podstaty

 

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Malík, nar. 10.06.1985,  V Majeri 228/12, 900 61 Záhorská Ves, občan SR, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“),zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do oddelenej podstaty.

 

• žiadny majetok

 

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

 

JUDr. Michaela Voleková, správca