Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/5/2021

(FO) Malík Martin (10.06.1985)

V Majeri 228/12 , 90061 Záhorská Ves

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Zverejnený v OV č.:
177/2021
Dlžník:
Malík Martin IČO 10.06.1985, , V Majeri 228/12, 90061 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/5/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/5/2021 S1518
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie o zapísaní pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR.

 

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Martin Malík, nar. 10.06.1985,  V Majeri 228/12, 900 61 Záhorská Ves, občan SR, dňa 09.09.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, v celkovej sume 10.061,78 EUR, doručené prihláškou pohľadávky správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

 

JUDr. Michaela Voleková, správca