Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/264/2021

(FO) Blanár Martin (14.02.1984)

Bukovce 56, 09022 Bukovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Zverejnený v OV č.:
177/2021
Dlžník:
Blanár Martin IČO 14.02.1984, , Bukovce 56, 09022 Bukovce,
Správca:
, Námestie slobody 98, 09301 Vranov nad Topľou,
Spisová značka súdu:
5OdK/264/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/264/2021 S1818
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1818, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou ako konkurzný správca dlžníka: Martin Blanár, nar. 14.02.1984, bytom: Bukovce 56, 090 22 Bukovce, podnikajúci pod obchodným menom Martin Blanár, IČO: 44 997 451, s miestom podnikania: Bukovce 56, 090 22 Bukovce, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453

Vedený vo VÚB, a.s. 

Variabilný symbol: 52642021

Výška kaucie: 350,- EUR

Doplňujúce údaje ( poznámka): Martin Blanár, kaucia popretia pohľadávky 5OdK/264/2021

 

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca

Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie