Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/177/2021

(FO) Husárová Alžbeta (20.10.1952)

Červenica 66 , 08207 Tuhrina

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Zverejnený v OV č.:
177/2021
Dlžník:
Husárová Alžbeta IČO 20.10.1952, , Červenica 66, 08207 Tuhrina,
Správca:
, Námestie slobody 98, 09301 Vranov nad Topľou,
Spisová značka súdu:
2OdK/177/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/177/2021 S1818
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1818, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou ako konkurzný správca dlžníka: Alžbeta Husárová, nar. 20.10.1952, bytom: Červenica 66, 082 07 Tuhrina, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453

Vedený vo VÚB, a.s. 

Variabilný symbol: 21172021

Výška kaucie: 350,- EUR

Doplňujúce údaje ( poznámka): Alžbeta Husárová, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/117/2021

 

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca

Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie