Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/252/2021

(FO) Botlóová Lucia (17.02.1988)

Veterná ulica 958/57 , 93039 Zlaté Klasy

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Zverejnený v OV č.:
177/2021
Dlžník:
Lucia Botlóová IČO 17.02.1988, , Veterná ulica 958/57, 93039 Zlaté Klasy,
Správca:
JUDr. Peter Kubik , Hlavná 48, 92901 Dunajská Streda,
Spisová značka súdu:
36OdK/252/2021
Spisová značka správcu:
36OdK/252/2021 S 1223
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Peter Kubik, správca, sídlo kancelárie Hlavná 48, 92901 Dunajská Streda, ustanovený do funkcie správcu dlžníka Lucia Botlóová, narodená 17.02.1988, trvale bytom Veterná ulica 958/57, 930 39 Zlaté Klasy, uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36OdK/252/2021 zo dňa 08.09.2021 týmto oznamujem, že do správcovského spisu vedeného v konkurznej veci dlžníka môžu na to oprávnené osoby nahliadať v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod. v kancelárii správcu po predchádzajúcej telefonickej dohode na telefónnom čísle 0903 539 351.

V Dunajskej Strede dňa 09.09.2021

JUDr. Peter Kubik, správca