Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/261/2021

(FO) Marcin Emil (05.07.1952)

Ondavské Matiašovce 195, 09401 Ondavské Matiašovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Zverejnený v OV č.:
177/2021
Dlžník:
Emil Marcin IČO 05.07.1952, , Ondavské Matiašovce 195, 09401 Ondavské Matiašovce,
Správca:
Ing. Jarmila Lišivková , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
5OdK/261/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/261/2021 S1857
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Emil Marcin, nar. 05.07.1952, trvale bytom: Ondavské Matiašovce 195, 094 01 Ondavské Matiašovce, sp. zn.: 5OdK/261/2021

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

V Bardejove, dňa 09.09.2021

Ing. Jarmila Lišivková – správca