Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/267/2021

(FO) Ferko Peter (21.10.1969)

Tuhrina 94, 08207 Tuhrina

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Zverejnený v OV č.:
177/2021
Dlžník:
Peter Ferko IČO 21.10.1969, , Tuhrina 94, 08207 Tuhrina,
Správca:
, Karpatská 3256/15, 05801 Poprad,
Spisová značka súdu:
3OdK/267/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/267/2021 S2033
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

EU-Bankruptcy, k. s., so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01  Poprad, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Ferko, nar. 21.10.1969, bytom Tuhrina 94, 082 07  Tuhrina, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter Ferko, IČO: 44982844, s miestom podnikania 082 07 Tuhrina 94, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a  § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Číslo bankového účtu:

SK97 8330 0000 0025 0200 6938 (účet vedený v Fio banke)

Variabilný symbol:

Číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:

3OdK/267/2021 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

 

EU-Bankruptcy, k.s.

správca dlžníka

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, komplementár