Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/1/2021

(FO) Mucha Stanislav (13.08.1986)

Budovateľská 506, 05916 Hranovnica

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
30.8.2021
Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Zverejnený v OV č.:
177/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
3OdK/1/2021
ICS:
8121200269
Vydal:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Stanislav Mucha , Budovateľská 506/2, 05916 Hranovnica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Stanislav Mucha , Budovateľská 506/2, 05916 Hranovnica, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Stanislav Mucha, nar. 13.08.1986, Budovateľská 506/2, 059 16 Hranovnica, správcom ktorého je: JUDr. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva JUDr. Renáta Vorobeľová, so sídlo kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie správcu. II. Ustanovuje do funkcie správcu: UBC 2020, k. s., so sídlom Dominika Tatarku 258/3, Poprad 05801, IČO: 53151135,
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: