Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/44/2021

(FO) Babinčák Peter (25.01.1975)

Engelsova 4640, 08001 Prešov

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
8.9.2021
Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Zverejnený v OV č.:
177/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdK/44/2021
ICS:
8121201048
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Peter Babinčák , Mesto Prešov 08001 Prešov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Peter Babinčák , Mesto Prešov 08001 Prešov, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Peter Babinčák, nar. 25.01.1975, trvale bytom 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva JUDr. Mareka Morochoviča, so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, 066 01 Humenné, z funkcie správcu dlžníka. II. Ustanovuje za správcu dlžníka: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, 080 01 Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: