Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/175/2021

(FO) Čonka Jozef (12.08.1984)

Hlavná 133/115 , 05931 Lučivná

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
8.9.2021
Dátum zverejnenia:
14.09.2021
Zverejnený v OV č.:
177/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdK/175/2021
ICS:
8121205097
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Jozef Čonka IČO 44043872, , Hlavná 133/115, 05931 Lučivná, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Jozef Čonka IČO 44043872, , Hlavná 133/115, 05931 Lučivná, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Čonka, nar. 12.08.1984, trvale bytom Hlavná 133/115, 059 31 Lučivná, správcom ktorého je JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva JUDr. Mareka Morochoviča, so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, 066 01 Humenné, z funkcie správcu dlžníka. II. Ustanovuje za správcu dlžníka: JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: