Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/342/2020

(FO) Kurťák Igor (26.11.1969)

Uherecká 31, 95803 Malé Uherce

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
16.09.2021
Zverejnený v OV č.:
178/2021
Dlžník:
Kurťák Igor IČO 26.11.1969, , Uherecká 31 / 31, 95803 Malé Uherce,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Piaristická 276/46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/342/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/342/2020 S1707
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca dlžníka: Igor Kurťák, nar. 26.11.1969, trvale bytom Uherecká 31/31, 958 03 Malé Uherce, podnikajúci pod obchodným menom Igor Kurťák s miestom podnikania Uherecká 31/31, 958 03 Malé Uherce, IČO: 37 367 790, sp. zn. 38OdK/342/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: 

1. OPIS SÚPISOVÝCH ZLOŽIEK A SÚPISOVÁ HODNOTA:

Nehnuteľné veci:

1. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 44 vedenom Okresným úradom Partizánske, katastrálny odbor pre okres Partizánske, obec Malé Uherce, katastrálne územie Malé Uherce, a to

Pozemky:

Register parcely

Druh

Výmera v m2

Štát

obec

K.ú.

č. LV

p.č.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Súpisová hodnota v EUR

C

zastavaná plocha a nádvorie

215

SR

Malé Uherce

Malé Uherce

44

29

1/1

7.815,25

C

zastavaná plocha a nádvorie

273

SR

Malé Uherce

Malé Uherce

44

30/1

1/1

9.923,55

C

záhrada

44

SR

Malé Uherce

Malé Uherce

44

30/2

1/1

1.599,40

C

záhrada

95

SR

Malé Uherce

Malé Uherce

44

30/3

1/1

3.453,25

C

záhrada

58

SR

Malé Uherce

Malé Uherce

44

30/4

1/1

2.108,30

Stavby:

Popis

Štát

obec

K.ú.

č. LV

p.č.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Súpisné číslo

Súpisová hodnota v EUR

Rod.dom

SR

Malé Uherce

Malé Uherce

44

29

1/1

31

37.102,78

2. DÔVOD ZÁPISU MAJETKU DO SÚPISU:

§ 167i odsek 1 ZKR – Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí  všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu.

§167k odsek 6 ZKR – Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku do času, kým niektorí z veriteľov nepristúpi k výkonu záložného práva.

Zabezpečení veritelia si pohľadávky neprihlásili, avšak v súlade s § 167k ods. 8 ZKR správcovi oznámili výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku.

Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatňuje na rodinný dom s príslušenstvom vrátane zastavaného a priľahlého pozemku nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.

Deň zapísania do súpisu: 09.09.2021   

JUDr. Juraj Macík, správca