Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/268/2021

(FO) Kocúrová Blanka (25.09.1967)

Mesto Poprad , 05801 Poprad

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
16.09.2021
Zverejnený v OV č.:
178/2021
Dlžník:
Kocúrová Blanka IČO 25.09.1967, , Mesto Poprad -, 05801 Poprad,
Správca:
, Námestie slobody 25, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
5OdK/268/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/268/2021 S2034
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

V konkurznej veci dlžníka Blanka Kocúrová, nar. 25.09.1967, trvale bytom 058 01 Poprad, správca týmto oznamuje, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok je: SK36 1100 0000 0029 4411 3204.